Algemene Voorwaarden: Leather fashion academy

Correspondentieadres: Bosplaat 26, 1025 AT Amsterdam
Lesruimte: Bosplaat 26, 1025 AT Amsterdam
Telefoonnummer: 06-12 46 80 33/ 020-634 4435
E-mail: info@leatherfashionacademy.nl
Website: https://www.leatherfashionacademy.nl
Registratienummer Kamer van Koophandel:  33185839

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Leather fashion academy gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving

Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier dan wel het formulier op onze site.

De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum.

Inschrijving via beide formulieren gelden als bindend.

Artikel 2: Toelating en selectie

Leather fashion academy bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Daarbij geldt onder meer als criterium dat de cursist aantoonbaar over de kwaliteiten beschikt die voor het volgen van de cursus noodzakelijk zijn en overigens ook voldoet aan de eisen die ten aanzien van het beginniveau kunnen worden gesteld. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt, naast geschiktheid, de volgorde van aanmelding aangehouden en worden de overigen een plaats aangeboden op de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud.

Indien zich voor een cursus minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum aantal, 4 personen, dan is Leather fashion academy gerechtigd de cursus te annuleren zonder dat de cursist recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventueel al betaald cursusgeld zal binnen twee weken worden gerestitueerd. Indien het cursusgeld nog niet (volledig) betaald is behoudt de Leather fashion academy zich het recht voor om andere inschrijvers die wel betaald hebben voor te laten gaan.

Artikel 3: Cursusjaar, opleidingen en korte cursussen

Het cursusjaar loopt van de eerste volle week van september t/m de laatste week van juni. De vakantie- en feestdagen worden bekend gemaakt op de eerste studiedag. De door de cursist verzuimde lessen kunnen mits deze 24 uur van te voren zijn afgemeld, worden ingehaald mits het organisatorisch mogelijk is. Is het niet organisatorisch mogelijk dan vervallen de verzuimde lessen en is er geen recht op inhalen. De overige cursussen en workshops vinden plaats op de via de website aangegeven data.

Artikel 4: Kosten en betaling

De prijs van de opleidingen, cursus / workshop staat op de website vermeld. De opleidingen, cursussen en workshops zijn vanaf 1 augustus 2019 vrijgesteld van btw omdat wij geregistreerd staan bij het CRKBO. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Het cursusgeld kan uitsluitend per bankoverschrijving worden voldaan.

Artikel 5: Bedenktijd en annulering en tussentijdse beëindiging

Na aanmelding geldt een bedenktijd van 14 dagen maar niet later dan aanvang van de cursus.

Binnen 14 dagen na de inschrijvingsdatum kan de aanmelding zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de cursus nog niet van start is gegaan. Deze intrekking dient schriftelijk te geschieden. Als binnen de bedenktijd de lesgelden zijn voldaan dan wordt het lesgeld binnen twee weken teruggestort.

Na deze bedenktijd van twee weken is de cursist tenminste  € 25,- inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering of tussentijdse beëindiging tijdens de cursus bestaat geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.

Artikel 6: Overmacht

Leather fashion academy behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke docent te vervangen. Ingeval van ziekte zal de leidinggevende vervangende data voor de gemiste lessen vinden binnen het betreffende cursusjaar. Leather fashion academy behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding voor een cursus/ opleiding de cursus te verzetten naar een andere datum. Met het vermeldde in bovenstaande alinea wordt Leather fashion academy geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en deswege heeft de cursist geen recht op verdere schadevergoeding.

Artikel 7: Rente en kosten

Indien het verschuldigde cursusgeld niet wordt voldaan zal de cursist eerst een betalingsherinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt een aanmaning verstuurd en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met ten minste € 12,50 administratiekosten. Indien het in bovenstaande alinea vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van Leather fashion academy dan is de cursist in gebreke en kan Leather fashion academy de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De incassokosten zijn voor rekening van de cursist. Tevens dient de cursist de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat de cursist in gebreke is.

Artikel 8: Ontbinding

Leather fashion academy is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Medewerkers van Leather fashion academy geven opleidingen en adviezen naar eer en geweten. Leather fashion academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

Artikel 10: Klachtenprocedure

Leather fashion academy hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze deelnemers. Onze opleiding zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen. Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij Leather fashion academy, info@leatherfashionacademy.nl Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 4 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.
Binnen 14 dagen ontvangt u een schriftelijke reactie waarin de verdere afhandeling wordt beschreven. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en klachtendossiers worden 12 maanden bewaard.

Artikel 11: Onafhankelijke derde

Mocht u niet tevreden zijn over onze reactie, dan kunt u zich ook wenden tot de Heer Peter Prommel, klachtenbehandelaar, supervisie en E-coaching LVSC-reg. nr. 14444 . https://www.lvsc.eu/users/peter-prommel met mailadres; p.prommel@me.com  Het oordeel van de beroepsinstantie / klachtenbehandelaar is voor Leather fashion academy bindend; eventuele consequenties worden door Leather fashion academy snel afgehandeld.

Artikel 12: Persoonsgegevens en geheimhouding

12.1 Naam- adresgegevens en e-mail gegevens van de cursist/student worden opgenomen in het adressenbestand van Leather fashion academy en worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de cursussen en om de cursist/student desgewenst op de hoogte te houden van het aanbod aan opleidingen en trainingen verzorgd door Leather fashion academy. De gegevens worden slechts aan derden verschaft wanneer dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van het naar behoren verzorgen van het onderwijs en na toestemming van de cursist/student.

12.2 Eenieder die vanuit Leather fashion academy betrokken is bij de uitvoering van een opleiding en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

12.3 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13 – Auteursrechten
13.1 De auteursrechten op het door Leather fashion academy vervaardigde en aan de cursist/student verstrekte lesmateriaal berust bij Leather fashion academy. Het is derhalve niet toegestaan het materiaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, te weten Leather fashion academy.

13.2 Het tijdens de lessen van de opleiding/cursus vervaardigde beeldmateriaal ten behoeve van de website, social media en promotiemateriaal is eigendom van Leather fashion academy en kan voor voor deze doeleinden gebruikt worden. Een verzoek tot het niet gebruiken van dit materiaal dient bij aanvang van de cursus/opleiding mondeling of schriftelijk te worden ingediend.

13.3 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele type- of zetfouten betreffende prijzen, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de opleidingen vermeld op de website of andere publicaties van de Leather fashion academy. 

Artikel 14 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door Leather fashion academy worden gewijzigd. De gewijzigde algemene voorwaarden worden ten minste veertien (14) kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan op de website van Leather fashion academy gepubliceerd.
De cursist/student wordt van een wijziging van de algemene voorwaarden digitaal op de hoogte gesteld.