Privacy Verklaring

Op 25 mei 2018 is binnen de gehele Europese Unie de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat mensen meer en sterkere rechten krijgen als het gaat om privacy. Zo kun je nu bijvoorbeeld gebruik maken van het recht om vergeten te worden. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven jouw gegevens op verzoek dienen te vernietigen. Hiermee heeft de AVG dus ook gevolgen voor bedrijven. Deze krijgen op hun beurt meer verantwoordelijkheden. Dit geldt ook voor Leather fashion academy. Zo dient Leather fashion academy inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens zij verzameld, waarom zij die verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en hoe lang wij persoonsgegevens opslaan. In de onderstaande privacy verklaring hebben wij geprobeerd om dit op een heldere en beknopte wijze uit te leggen.

Leather fashion academy stelt in alles wat zij doet kwaliteit en service voorop zo ook in haar beleid omtrent privacy. Het privacy beleid, en daarmee ook onderstaande privacy verklaring, is daarmee met de grootst mogelijk zorg opgesteld. Echter kunnen wij niet uitsluiten dat er onverhoopt een fout is ingeslopen of dat een passage mogelijk onduidelijk is. Wanneer dit het geval is dan vernemen wij dit graag. In dat geval kunt u zich richten tot onze functionaris gegevensbescherming (zie paragraaf 10).

Meer informatie over de AVG: website autoriteit persoonsgegevens

Laatste wijziging privacyverklaring: 08-08-2018

 

1. Gegevens Leather fashion academy

Deze privacyverklaring heeft betrekking op onderstaande:

Leather fashion academy

Bosplaat 26

1025 AT Amsterdam

020 63 444 35

06 12 468 033

info@leatherfashionacademy.nl

leatherfashionacademy.nl

KvK: 33185839

 2. Informatie die Leather fashion academy verwerkt

Leather fashion academy verwerkt persoonsgegevens in de uitoefening van haar dienstverlening. Deze persoonsgegevens die worden verzameld zijn:

  • Contactinformatie
  • Betaalgegevens
  • Technische en gebruikersdata

 

Contactinformatie

Leather fashion academy verwerkt persoonlijke gegevens wanneer Personen gegevens met ons delen, invullen, en/of verzenden via de e-mail en de telefoon. De informatie die Leather fashion academy ontvangt bestaat onder andere uit NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadres en/of geslacht.

Betaalgegevens

Leather fashion academy verwerkt betaalgegevens wanneer Personen gegevens met ons delen, invullen, en/of verzenden bij het aangaan van een overeenkomst. Deze betaalgegevens bestaan uit een IBAN-nummer. Leather fashion academy gebruikt deze gegevens om het verschuldigde bedrag te incasseren. 

Technische en gebruikersdata

Leather fashion academy verwerkt automatisch, onder andere met cookies, gegevens over het gebruik van de website. Deze data kan bestaan uit het I.P.-adres, datum, tijd, browserinformatie, pagina’s bezocht. Leather fashion academy verzamelt deze gegevens om gedrag op de website te analyseren. De conclusies die wij aan deze gegevens verbinden kunnen wij gebruiken om actie te ondernemen op onze website.

3. Grondslag van verwerking

Leather fashion academy verzameld de persoonsgegevens uit de bovenstaande categorieën omdat haar dienstverlening hierom vraagt. Binnen de AVG zijn een 6-tal gronden neergelegd waarop een bedrijf zich mag beroepen wanneer zij persoonsgegevens verwerkt. In beginsel beroept Leather fashion academy zich op het feit dat:

De verwerking van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Of omdat,

De verwerking van gegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Naast dat Leather fashion academy een beroep doet op bovenstaande gronden, vragen wij in sommige gevallen ook om toestemming om persoonlijke gegevens te verwerken. In paragraaf 4 gaan wij dieper in op de verschillende wijze waarop wij om toestemming kunnen vragen.

4. Toestemming om gegevens te verzamelen

 

Cookies

Leather fashion academy plaatst cookies wanneer een persoon de website bezoekt. Functionele cookies worden standaard geplaatst. Zonder de functionele cookies werkt de website namelijk niet. Leather fashion academy plaatst geen non-functionele cookies.

Formulieren

Gegevens die een persoon verzendt via de website van Leather fashion academy worden versleuteld verzonden via een Https-verbinding. Hier wordt gevraagd om expliciete toestemming om de ingevulde gegevens te mogen verwerken. Dit doormiddel van een opt-in onderaan het formulier.

Leather fashion academy kan haar dienst niet optimaal uitvoeren wanneer opgegeven gegevens niet verwerkt mogen worden. Om deze reden is het akkoord gaan met de gegevensverwerking noodzakelijk om informatie te kunnen delen met Leather fashion academy.

Iedereen heeft het recht om de gegeven toestemming op ieder moment, zonder opgaaf van reden, in te trekken. Hiervoor verwijzen wij naar paragraaf 7.

5. Bewaartermijn gegevens

Alle gegevens die met Leather fashion academy worden gedeeld kennen een maximale bewaartermijn die gelijk is aan de duur van de opleiding en/of de start van de opleiding wanneer deze in de toekomst ligt. Welke van de twee het langst is, dan wel dat een derde partij met gezag (bijvoorbeeld de overheid) aanvullende eisen stelt aan het bewaartermijn.

6. Gegevensverwerking derden

Leather fashion academy laat gegevens die worden verwerkt ook door derden verwerken. Met onderstaande partners heeft Leather fashion academy om deze reden een gegevensverwerking overeenkomst gesloten. Leather fashion academy benadrukt dat zij haar partners zorgvuldig heeft uitgekozen. In de toekomst kunnen deze aangevuld, dan wel verminderd worden.

  • Hostnet

7. Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

Iedereen die ooit gegevens met Leather fashion academy heeft gedeeld (betrokkene) heeft het recht op inzage in deze persoonsgegevens. Leather fashion academy zal deze persoonsgegevens op een heldere en gestructureerde manier aan de betrokkene verstreken indien zij daarom vragen.

Wanneer betrokkene persoonlijke data wil kunnen inzien of wil laten verwijderen dan dient hiervoor contact opgenomen te worden met de Hanneke Kramers van de Leather fashion academy (zie paragraaf 10). Hierbij is het noodzakelijk dat de identiteit van de betrokkene gecontroleerd kan worden. Alleen op deze wijze kunnen wij een veilige overdracht van gegevens garanderen.

Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden van een veilige overdracht van gegevens kunnen wij in behandeling nemen. Leather fashion academy zal zo spoedig als mogelijk aan een verzoek voldoen, echter houdt zij zichzelf het recht voor om deze termijn op te rekken wanneer de aanvraag complex van aard is.

8. Beveiliging persoonsgegevens

Leather fashion academy heeft passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies of diefstal van persoonsgegevens tegen te gaan.

9. Datalek

Door Leather fashion academy worden datalekken (een inbraak in een databestand, een kwijtgeraakte usb-stick of een gestolen laptop en/of brand in het datacentrum) gedocumenteerd door de functionaris gegevensbescherming om aan de meldplicht datalekken te kunnen voldoen.

10. Functionaris gegevensbescherming

Mevr. H. Kramers

Bosplaat 26

1025 AT Amsterdam

info@leatherfashionacademy.nl

020-634 4435

06-1246 8033

In het geval van inzage, rectificatie of wissen persoonsgegevens raden wij aan om paragraaf 7 goed door te lezen.